Thời gian hiện tại:

Đang hiển thị kết quả tính toán nguy cơ lũ lần cuối lúc: 24/05/2024 03:44

Dự đoán nguy cơ ngập lụt theo kịch bản mưa

Đường quá trình mực nước, lưu lượng
Đường quá trình lưu lượng
Bản đồ đang hiển thị kết quả tính toán nguy cơ ngập lũ lần cuối lúc 24/05/2024 03:44
Bạn đã gửi tính toán nguy cơ ngập lũ lên hệ thống, hãy kiểm tra tiến trình tính toán ở thẻ 'Lịch sử dự báo'