Thời gian hiện tại:

Tên kịch bản tính toán: sim20230421_1407

Thời gian tính toán kịch bản: 21/04/2023 14:07

Đường quá trình mực nước, lưu lượng
Đường quá trình lưu lượng
Bản đồ đang hiển thị kết quả tính toán nguy cơ ngập lũ lần cuối lúc 21/04/2023 14:07
Bạn đã gửi tính toán nguy cơ ngập lũ lên hệ thống, hãy kiểm tra tiến trình tính toán ở thẻ 'Lịch sử dự báo'