Thời gian hiện tại:

Tên kịch bản tính toán: Test 2024

Thời gian tính toán kịch bản: 03/04/2024 11:08

Đường quá trình mực nước, lưu lượng
Đường quá trình lưu lượng
Bản đồ đang hiển thị kết quả tính toán nguy cơ ngập lũ lần cuối lúc 03/04/2024 11:08
Bạn đã gửi tính toán nguy cơ ngập lũ lên hệ thống, hãy kiểm tra tiến trình tính toán ở thẻ 'Lịch sử dự báo'