Thời gian hiện tại:

Tên kịch bản tính toán: sim20240515_0921

Thời gian tính toán kịch bản: 15/05/2024 09:21

Đường quá trình mực nước, lưu lượng
Đường quá trình lưu lượng
Bản đồ đang hiển thị kết quả tính toán nguy cơ ngập lũ lần cuối lúc 15/05/2024 09:21
Bạn đã gửi tính toán nguy cơ ngập lũ lên hệ thống, hãy kiểm tra tiến trình tính toán ở thẻ 'Lịch sử dự báo'