TỔNG HỢP ĐẶC TRƯNG MƯA
Mưa tích luỹ 1 giờ lớn nhất
5.2 mm
Mưa tích luỹ 6 giờ lớn nhất
24.2 mm
Mưa tích luỹ 12 giờ lớn nhất
24.2 mm
Mưa tích luỹ 24 giờ lớn nhất
26.4 mm
Mưa tích luỹ 3 ngày lớn nhất
37.4 mm
Mưa tích luỹ 5 ngày lớn nhất
131.0 mm
TỔNG HỢP MỰC NƯỚC
Trạm:Đồng Phúc Cảnh báo C1: 177.5 (m) Cảnh báo C2: 178.5 (m) Cảnh báo C3: 179.5 (m)
Trạm:Nam Cường Cảnh báo C1: 201.5 (m) Cảnh báo C2: 203 (m) Cảnh báo C3: 204.5 (m)
Trạm:Nam Mẫu Cảnh báo C1: 148.5 (m) Cảnh báo C2: 149.5 (m) Cảnh báo C3: 150.5 (m)
TỔNG HỢP NGUY CƠ THIÊN TAI
NGUY CƠ LŨ, NGẬP LŨ LƯU VỰC HỒ BA BỂ

Hiện tại, không có nguy cơ lũ, ngập lũ

Cấp độ lũ cao nhất: Nguy cơ lũ thấp

NGUY CƠ LŨ QUÉT LƯU VỰC HỒ BA BỂ

Hiện tại, không có nguy cơ lũ quét

Cấp độ lũ quét cao nhất: Nguy cơ thấp

NGUY CƠ SẠT LỞ ĐẤT LƯU VỰC HỒ BA BỂ

Hiện tại, chưa có nguy cơ sạt lở

Cấp độ sạt lở cao nhất: Nguy cơ thấp