Thời gian hiện tại:

Tên kịch bản tính toán: sim20230501_0906

Thời gian tính toán kịch bản: 01/05/2023 09:06

Đường quá trình mực nước, lưu lượng
Đường quá trình lưu lượng
Bản đồ đang hiển thị kết quả tính toán nguy cơ ngập lũ lần cuối lúc 01/05/2023 09:06
Bạn đã gửi tính toán nguy cơ ngập lũ lên hệ thống, hãy kiểm tra tiến trình tính toán ở thẻ 'Lịch sử dự báo'