Thời gian hiện tại:

Tên kịch bản tính toán: sim20240410_0257

Thời gian tính toán kịch bản: 10/04/2024 02:57

Đường quá trình mực nước, lưu lượng
Đường quá trình lưu lượng
Bản đồ đang hiển thị kết quả tính toán nguy cơ ngập lũ lần cuối lúc 10/04/2024 02:57
Bạn đã gửi tính toán nguy cơ ngập lũ lên hệ thống, hãy kiểm tra tiến trình tính toán ở thẻ 'Lịch sử dự báo'